Hvordan lage en enkeltsidesapp ved å bruke Razor-sider med Blazor

I denne artikkelen skal vi lage en enkelt-sideapplikasjon (SPA) ved bruk av Razor-sider i Blazor, ved hjelp av Entity Framework Core-databasens første tilnærming.

Introduksjon

Single Page Application (SPAs) er webapplikasjoner som laster inn en enkelt HTML-side, og oppdaterer siden dynamisk når brukeren samhandler med appen. Vi skal lage et eksempel på Employee Record Management System og utføre CRUD-operasjoner på det.

Vi bruker Visual Studio 2017 og SQL Server 2014.

Ta en titt på den endelige søknaden.

Forutsetninger

 • installer .NET Core 2.1 Preview 2 SDK herfra
 • installer Visual Studio 2017 v15.7 eller nyere herfra
 • installer ASP.NET Core Blazor Language Services-utvidelse herfra
 • SQL Server 2008 eller nyere

Blazor-rammeverket støttes ikke av versjoner under Visual Studio 2017 v15.7.

Kildekode

Få kildekoden fra GitHub.

Lage bordet

Vi bruker en DB-tabell for å lagre alle poster til ansatte.

Åpne SQL Server og bruk følgende skript for å lage Employeetabellen.

CREATE TABLE Employee ( EmployeeID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, Name varchar(20) NOT NULL , City varchar(20) NOT NULL , Department varchar(20) NOT NULL , Gender varchar(6) NOT NULL )

Opprett Blazor-webapplikasjonen

Åpne Visual Studio og velg "File"> "New"> "Project".

Etter at du har valgt prosjektet, vil dialogboksen "Nytt prosjekt" åpnes. I panelet til venstre velger du “.NET Core” i Visual C # -menyen. Velg deretter “ASP.NET Core Web Application” fra tilgjengelige prosjekttyper. Sett navnet på prosjektet som “BlazorSPA”og trykk “OK”.

Etter å ha klikket på “OK”, åpnes en ny dialog der du blir bedt om å velge prosjektmalen. Du kan observere to rullegardinmenyer øverst til venstre i malvinduet. Velg ".NET Core" og "ASP.NET Core 2.0" fra disse rullegardinlistene. Velg deretter malen “Blazor (ASP.NET Core hosted)” og trykk “OK”.

Nå blir Blazor-løsningen vår opprettet. Du kan observere mappestrukturen i Solution Explorer som vist i bildet nedenfor.

Du kan se at vi har tre prosjektfiler opprettet i denne løsningen.

 1. BlazorSPA.Client - har klientsidekoden og inneholder sidene som skal gjengis i nettleseren.
 2. BlazorSPA.Server - har serversidekoder som DB-relaterte operasjoner og web-API.
 3. BlazorSPA.Shared - inneholder den delte koden som er tilgjengelig for både klient og server. Den inneholder modellklassene våre.

Stillas modellen til applikasjonen

Vi bruker Entity Framework kjernedatabase første tilnærming for å lage våre modeller. Vi vil lage modellklassen vår i “BlazorSPA.Shared” -prosjektet slik at det kan være tilgjengelig for både klient- og serverprosjekt.

Naviger til "Verktøy"> "NuGet Package Manager"> "Package Manager Console". Velg "BlazorSPA.Shared" fra rullegardinmenyen "Standardprosjekt". Se bildet nedenfor:

Først vil vi installere pakken for databaseleverandøren som vi målretter mot, som i dette tilfellet er SQL Server. Kjør følgende kommando:

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Siden vi bruker Entity Framework Tools for å lage en modell fra den eksisterende databasen, vil vi også installere verktøypakken. Kjør følgende kommando:

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Etter at du har installert begge pakkene, stiller vi modellen vår fra databasetabellene ved hjelp av følgende kommando:

Scaffold-DbContext "Your connection string here" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models -Tables Employee

Ikke glem å sette din egen tilkoblingsstreng (inne “”). Etter at denne kommandoen er utført vellykket, kan du observere at en "Modeller" -mappe er opprettet. Den inneholder to klassefiler, “myTestDBContext.cs”og “Employee.cs”. Derfor har vi vellykket stillasmodellene våre ved hjelp av Entity Framework kjernedatabase første tilnærming.

På dette tidspunktet vil Models-mappen ha følgende struktur:

Opprette datatilgangslaget for applikasjonen

Høyreklikk på "BlazorSPA.Server" -prosjektet, og velg deretter "Legg til"> "Ny mappe" og navngi mappen som "DataAccess". Vi legger til klassen vår for kun å håndtere databaserelaterte operasjoner i denne mappen.

Høyreklikk på "DataAccess" -mappen og velg "Legg til"> "Klasse". Gi klassen din navnet “EmployeeDataAccessLayer.cs”.

Åpne “EmployeeDataAccessLayer.cs”og legg inn følgende kode i den:

using BlazorSPA.Shared.Models;using Microsoft.EntityFrameworkCore;using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Threading.Tasks;namespace BlazorSPA.Server.DataAccess{ public class EmployeeDataAccessLayer { myTestDBContext db = new myTestDBContext(); //To Get all employees details public IEnumerable GetAllEmployees() { try { return db.Employee.ToList(); } catch { throw; } } //To Add new employee record public void AddEmployee(Employee employee) { try { db.Employee.Add(employee); db.SaveChanges(); } catch { throw; } } //To Update the records of a particluar employee public void UpdateEmployee(Employee employee) { try { db.Entry(employee).State = EntityState.Modified; db.SaveChanges(); } catch { throw; } } //Get the details of a particular employee public Employee GetEmployeeData(int id) { try { Employee employee = db.Employee.Find(id); return employee; } catch { throw; } } //To Delete the record of a particular employee public void DeleteEmployee(int id) { try { Employee emp = db.Employee.Find(id); db.Employee.Remove(emp); db.SaveChanges(); } catch { throw; } } }}

Her har vi definert metoder for å håndtere databaseoperasjoner. GetAllEmployeesvil hente alle medarbeiderdataene fra arbeidstabellen. Tilsvarende AddEmployeevil opprette en ny ansatt post, og UpdateEmployeevil oppdatere posten til en eksisterende ansatt. GetEmployeeDatavil hente opptegnelsen over den ansatte som tilsvarer den ansattes ID som er sendt til den, og DeleteEmployeevil slette den medarbeideroppføringen som tilsvarer den ansattes ID som er sendt til den.

Legger til web-API-kontrolleren i applikasjonen

Høyreklikk på "BlazorSPA.Server / Controllers" -mappen og velg "Legg til"> "Nytt element". Dialogboksen “Legg til nytt element” åpnes. Velg “ASP.NET” fra venstre panel, velg deretter “API Controller Class” fra malpanelet, og sett navnet som “EmployeeController.cs”. Klikk på "Legg til".

Dette vil skape API-en vår EmployeeControllerklasse.

We will call the methods of theEmployeeDataAccessLayerclass to fetch data and pass on the data to the client side.

Open “EmployeeController.cs”file and put the following code into it:

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Threading.Tasks;using BlazorSPA.Server.DataAccess;using BlazorSPA.Shared.Models;using Microsoft.AspNetCore.Mvc;namespace BlazorSPA.Server.Controllers{ public class EmployeeController : Controller { EmployeeDataAccessLayer objemployee = new EmployeeDataAccessLayer(); [HttpGet] [Route("api/Employee/Index")] public IEnumerable Index() { return objemployee.GetAllEmployees(); } [HttpPost] [Route("api/Employee/Create")] public void Create([FromBody] Employee employee) { if (ModelState.IsValid) objemployee.AddEmployee(employee); } [HttpGet] [Route("api/Employee/Details/{id}")] public Employee Details(int id) { return objemployee.GetEmployeeData(id); } [HttpPut] [Route("api/Employee/Edit")] public void Edit([FromBody]Employee employee) { if (ModelState.IsValid) objemployee.UpdateEmployee(employee); } [HttpDelete] [Route("api/Employee/Delete/{id}")] public void Delete(int id) { objemployee.DeleteEmployee(id); } }}

At this point of time, our “BlazorSPA.Server” project has the following structure.

We are done with our backend logic. Therefore, we will now proceed to code our client side.

Adding the Razor page to the application

We will add the Razor page into the “BlazorSPA.Client/Pages” folder. By default, we have “Counter” and “Fetch Data” pages provided in our application. These default pages will not affect our application but, for the sake of this tutorial, we will delete the “fetchdata”and “counter” pages from the “BlazorSPA.Client/Pages” folder.

Right click on the “BlazorSPA.Client/Pages” folder and then select “Add” > “New Item”. An “Add New Item” dialog box will open. Select “ASP.NET Core” from the left panel, then select “Razor Page” from the templates panel and name it “EmployeeData.cshtml”. Click “Add”.

This will add an “EmployeeData.cshtml” page to our “BlazorSPA.Client/Pages” folder. This Razor page will have two files, “EmployeeData.cshtml”andEmployeeData.cshtml.cs”.

Now we will add code to these pages.

EmployeeData.cshtml.cs

Open “EmployeeData.cshtml.cs”and put the following code into it:

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Net.Http;using System.Threading.Tasks;using BlazorSPA.Shared.Models;using Microsoft.AspNetCore.Blazor;using Microsoft.AspNetCore.Blazor.Components;using Microsoft.AspNetCore.Blazor.Services;namespace BlazorSPA.Client.Pages{ public class EmployeeDataModel : BlazorComponent { [Inject] protected HttpClient Http { get; set; } [Inject] protected IUriHelper UriHelper { get; set; } [Parameter] protected string paramEmpID { get; set; } = "0"; [Parameter] protected string action { get; set; } protected List empList = new List(); protected Employee emp = new Employee(); protected string title { get; set; } protected override async Task OnParametersSetAsync() { if (action == "fetch") { await FetchEmployee(); this.StateHasChanged(); } else if (action == "create") { title = "Add Employee"; emp = new Employee(); } else if (paramEmpID != "0") { if (action == "edit") { title = "Edit Employee"; } else if (action == "delete") { title = "Delete Employee"; } emp = await Http.GetJsonAsync("/api/Employee/Details/" + Convert.ToInt32(paramEmpID)); } } protected async Task FetchEmployee() { title = "Employee Data"; empList = await Http.GetJsonAsync
  
   ("api/Employee/Index"); } protected async Task CreateEmployee() { if (emp.EmployeeId != 0) { await Http.SendJsonAsync(HttpMethod.Put, "api/Employee/Edit", emp); } else { await Http.SendJsonAsync(HttpMethod.Post, "/api/Employee/Create", emp); } UriHelper.NavigateTo("/employee/fetch"); } protected async Task DeleteEmployee() { await Http.DeleteAsync("api/Employee/Delete/" + Convert.ToInt32(paramEmpID)); UriHelper.NavigateTo("/employee/fetch"); } protected void Cancel() { title = "Employee Data"; UriHelper.NavigateTo("/employee/fetch"); } }}
  

Let us understand this code. We have defined a class EmployeeDataModelthat will hold all our methods that we will use in the “EmployeeData.cshtml”page.

We are injecting the HttpClient service to enable web API call and the IUriHelper service to enable URL redirection. After this, we have defined our parameter attributes — paramEmpID and action. These parameters are used in “EmployeeData.cshtml” to define the routes for our page. We have also declared a property title to display the heading to specify the current action that is being performed on the page.

The OnParametersSetAsync method is invoked every time the URL parameters are set for the page. We will check the value of parameter action to identify the current operation on the page.

If the action is set to fetch, then we will invoke the FetchEmployee method to fetch the updated list of employees from the database and refresh the UI using the StateHasChanged method.

We will check if the action attribute of parameter is set to create, then we will set the title of the page to “Add Employee” and create a new object of type Employee. If the paramEmpID is not “0”, then it is either an edit action or a delete action. We will set the title property accordingly and then invoke our web API method to fetch the data for the employee ID as set in the paramEmpID property.

The method FetchEmployee will set the title to “Employee Data” and fetch all the employee data by invoking our web API method.

The CreateEmployee method will check if it is invoked to add a new employee record, or to edit an existing employee record. If the EmployeeId property is set, then it is an edit request and we will send a PUT request to the web API. If EmployeeId is not set, then it is a create request and we will send a POST request to web API. We will set the title property according to the corresponding value of action, and then invoke our web API method to fetch the data for the employee ID as set in the paramEmpIDproperty.

The DeleteEmployee method will delete the employee record for the employee ID as set in the paramEmpID property. After deletion, the user is redirected to the “/employee/fetch” page.

In the Cancel method, we will set the title property to “Employee Data” and redirect the user to “/employee/fetch” page.

EmployeeData.cshtml

Open the “EmployeeData.cshtml” page and put the following code into it:

@page "/employee/{action}/{paramEmpID}"@page "/employee/{action}"@inherits EmployeeDataModel

@title

@if (action == "fetch"){

Create New

}@if (action == "create" || action == "edit"){
Name Department
Gender -- Select Gender -- Male Female City
await CreateEmployee())" value="Save" />
}else if (action == "delete"){
Name @emp.Name
Gender @emp.Gender
Department @emp.Department
City @emp.City
await DeleteEmployee())" value="Delete" /> }@if (empList == null){

Loading...

}else{ @foreach (var emp in empList)
ID Name Gender Department City
@emp.EmployeeId @emp.Name @emp.Gender @emp.Department @emp.City Edit
}

At the top, we have defined the routes for our page. There are two routes defined:

 1. /employee/{action}/{paramEmpID} : This will accept the action name along with employee ID. This route is invoked when we perform an Edit or Deleteoperation. When we call an edit or delete action on a particular employee’s data, the employee ID is also passed as the URL parameter.
 2. /employee/{action} : This will only accept the action name. This route is invoked when we create a new employee’s data, or we fetch the records of all the employees.

We are also inheriting theEmployeeDataModel class, which is defined in the “EmployeeData.cshtml.cs” file. This will allow us to use the methods defined in the EmployeeDataModel class.

After this, we are setting the title that will be displayed on our page. The title is dynamic and changes as per the action that is being executed currently on the page.

We will show the “Create New” link only if the action is fetch. If the action is create or edit then the “Create New” link will be hidden and we will display the form to get the user input. Inside the form, we have also defined the two buttons “Save” and “Cancel”. Clicking on “Save” will invoke the CreateEmployee method whereas clicking on “Cancel” will invoke the Cancel method.

If the action is delete then a table will be displayed with the data of the employee on which the delete action is invoked. We are also displaying two buttons — “Delete” and “Cancel”. Clicking on the “Delete” button will invoke the DeleteEmployee method, and clicking on “Cancel” will invoke the Cancel method.

At the end, we have a table to display all the employee data from the database. Each employee record will also have two action links: “Edit” to edit the employee record and “Delete” to delete the employee record. This table is always displayed on the page, and we will update it after performing every action.

Adding the link to the Navigation menu

The last step is to add the link to our “EmployeeData” page in the navigation menu. Open the “BlazorSPA.Client/Shared/NavMenu.cshtml” page and put the following code into it:

 BlazorSPA 
  
 • Home
 • Employee data
@functions { bool collapseNavMenu = true; void ToggleNavMenu() { collapseNavMenu = !collapseNavMenu; }}

Hence, we have successfully created an SPA using Blazor, with the help of the Entity Framework Core database first approach.

Execution demo

Launch the application.

A web page will open as shown in the image below. The navigation menu on the left is showing the navigation link for the Employee data page.

Clicking on the “Employee data” link will redirect to the “Employee Data” view. Here you can see all the employee data on the page. Notice the URL has “employee/fetch” appended to it.

We have not added any data, hence it is empty. Click on “CreateNew” to open the “Add Employee” form to add new employee data. Notice the URL has “employee/create” appended to it:

After inserting data in all the fields, click on the “Save” button. The new employee record will be created, and the Employee data table will get refreshed.

If we want to edit an existing employee record, then click on the “Edit” action link. It will open Edit view as shown below. Here we can change the employee data. Notice that we have passed the employee ID in the URL parameter.

Here we have changed the City of employee Swati from Mumbai to Kolkatta. Click on “Save” to refresh the employee data table to view the updated changes as highlighted in the image below:

Now we will perform a Delete operation on the employee named Dhiraj. Click on the “Delete” action link, which will open the Delete view asking for a confirmation to delete. Notice that we have passed the employee ID in the URL parameter.

Once we click on the “Delete” button, it will delete the employee record and the employee data table will be refreshed. Here, we can see that the employee with name Dhiraj has been removed from our record.

Deploying the application

To learn how to deploy a Blazor application using IIS, refer to Deploying A Blazor Application On IIS.

Conclusion

We have created a Single Page Application with Razor pages in Blazor using the Entity Framework Core database first approach with the help of Visual Studio 2017 and SQL Server 2014. We have also performed the CRUD operations on our application.

Please get the source code from GitHub and play around to get a better understanding.

Get my book Blazor Quick Start Guide to learn more about Blazor.

You can also read this article at C# Corner

You can check my other articles on Blazor here.

See Also

 • ASP.NET Core — Getting Started With Blazor
 • ASP.NET Core — CRUD Using Blazor And Entity Framework Core
 • Cascading DropDownList In Blazor Using EF Core
 • Razor Page Web Application With ASP.NET Core Using ADO.NET
 • ASP.NET Core - CRUD ved bruk av Angular 5 And Entity Framework Core
 • ASP.NET Core - CRUD med React.js og Entity Framework Core

Opprinnelig publisert på //ankitsharmablogs.com/